گواهینامه معتبر

طبق هماهنگی های صورت گرفته توسط دبیرخانه کنفرانس گواهینامه های زیر به شرکت کنندگان حسب مورد ارائه می گردد:

  1. برای تمامی شرکت کنندگان که در این کنفرانس حاضر شوند گواهینامه حضور به صورت مجزا گواهینامه به دو صورت فارسی و انگلیسی صادر خواهد شد؛
  2. برای تمامی مقالات پذیرفته شده به صورت مجزا گواهینامه به دو صورت فارسی و انگلیسی صادر خواهد شد؛
  3. برای شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی نیز به صورت مجزا گواهینامه حضور به دو صورت فارسی و انگلیسی صادر خواهد شد؛
  4. برای شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی که در آزمون مربوطه نمره قبولی کسب کنند گواهینامه پایان دوره مربوطه به صورت گواهینامه مجزا به دو صورت فارسی و انگلیسی صادر خواهد شد؛

 

خاطر نشان می سازد تمامی مدارک صادره شده دارای مرجع صادرکننده و شناسه استعلام اختصاصی آنلاین است که جعل را غیرممکن ساخته و اعتبار آنرا  چند برابر می نماید.