اعلام حمایت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران از کنفرانس

تاریخ ثبت: 1403/02/31

نظر به سطح علمی این  کنفرانس معتبر و ارتباط گسترده زیرساختی و محوریت  کنفرانس با رشته های دانشگاهی بخصوص ارتباط رویداد با بخش های علمی مختلف، طی پیگیری های دبیرخانه،انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ، حمایت خود را از کنفرانس بین‌المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات اعلام نمود.